Οδηγίες προς Συγγραφείς

Οι οδηγίες του επιστημονικού περιοδικού «Νοσηλεία και Έρευνα» αναθεωρήθηκαν και έχουν εναρμονιστεί με τις «Κοινές Απαιτήσεις για τα Άρθρα τα οποία υποβάλλονται σε Βιοϊατρικά Περιοδικά», σύμφωνα με τη διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Βιοιατρικών Περιοδικών.


Γενικές Πληροφορίες

Γλώσσα γραφής του άρθρου και είδη άρθρων. Στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» δημοσιεύονται, ύστερα από κρίση, άρθρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, που συνεισφέρουν στην κατανόηση και εξέλιξη όλων των διαστάσεων της νοσηλευτικής και γενικότερα της φροντίδας υγείας. Συγκεκριμένα, δημοσιεύονται πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες, ανασκοπήσεις διαφόρων ειδών, θεωρητικά ή φιλοσοφικά άρθρα, ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις και μεθοδολογικά άρθρα από ειδικούς. Επιπροσθέτως, δημοσιεύονται επιστολές (έκτασης μέχρι 500 λέξεων), που περιλαμβάνουν κρίσεις ή σχόλια για ήδη δημοσιευμένες εργασίες, εφόσον υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων εργασιών.

Παράλληλη δημοσίευση εργασιών. Οι εργασίες πρέπει να υποβάλονται αποκλειστικά στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα», δεν πρέπει να έχουν ήδη δημοσιευθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ούτε να βρίσκονται υπό κρίση από άλλο περιοδικό ή ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο. Η Διεύθυνση Σύνταξης αποφασίζει για τον (ταχύτερο δυνατό) χρόνο δημοσίευσης των άρθρων και διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της μορφής τους. Ωστόσο, μεγάλες ή ουσιώδεις τροποποιήσεις γίνονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συγγραφέων. Οι συγγραφείς πρέπει να αποφεύγουν να υποβάλουν δύο άρθρα προερχόμενα από την ίδια ερευνητική εργασία χωρίς σαφή αιτιολόγηση. Επίσης, πρέπει να μην περιλαμβάνουν σε νέες εργασίες υλικό ανασκόπησης βιβλιογραφίας που έχει ήδη δημοσιευτεί (π.χ. αποφυγή αυτό-κειμενικής ομοιότητας). Όταν θεωρείται ότι προκύπτουν δύο άρθρα από την ίδια ερευνητική εργασία, που παρουσιάζουν διαφορετικές διαστάσεις της, πρέπει να υποβάλονται στο περιοδικό Νοσηλεία και Έρευνα (ή και σε άλλα επιστημονικά περιοδικά), ως ανεξάρτητα και όχι ως δύο μέρη του ίδου άρθρου. Κάθε άρθρο πρέπει να είναι αυτόνομο και να μην περιλαμβάνει το άλλο, αν και μπορεί να αναφέρεται σ’ αυτό βιβλιογραφικά. Όταν γίνεται πλήρης περιγραφή της ερευνητικής μεθοδολογίας στο πρώτο άρθρο επαρκεί μια σύντομη περιγραφή της στο δεύτερο (με παραπομπή). Γενικά, πρέπει να αποφεύγεται η προσπάθεια δημοσίευσης πολλών ξεχωριστών άρθρων της ίδιας μελέτης («σαλαμοποίηση») αντί της εμβάθυνσης των διαφορετικών διαστάσεων και συμπερασμάτων μιας ερευνητικής προσπάθειας σε μια ενιαία δημοσίευση. Εφόσον το άρθρο γίνει δεκτό για δημοσίευση οι συγγραφείς θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσουν και να στείλουν ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο για την επικοινωνία συγγραφέα, τη Φόρμα Δήλωσης μη δημοσίευσης της εργασίας σε άλλο περιοδικό, η οποία βρίσκεται στα συνοδευτικά αρχεία στο κάτω μέρος αυτών των οδηγιών.

Συμμετοχή συγγραφέων στην εκπόνηση της εργασίας. Όλοι οι συγγραφείς που αναφέρονται σε ένα άρθρο πρέπει να έχουν συνεισφέρει ενεργά στη σύλληψη και στο σχεδιασμό της μελέτης, και/ή στην ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, και/ή στη συγγραφή του άρθρου, και όλοι πρέπει να έχουν μελετήσει το περιεχόμενο και εγκρίνει την τελική έκδοση, η οποία έχει υποβληθεί προς δημοσίευση. Η συμμετοχή μόνο στην αναζήτηση χρηματοδότησης μιας έρευνας ή στη συλλογή των δεδομένων δεν δικαιολογεί την αναφορά μεταξύ των συγγραφέων, η οποία υποκαθίσταται με την έκφραση ευχαριστιών. Για το λόγο αυτό, όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός συγγραφείς απαιτείται επιστολή στην οποία θα αναφέρεται ξεχωριστά η συμβολή του κάθε συγγραφέα στην εργασία (π.χ. μεθοδολογικός σχεδιασμός, στατιστική ανάλυση και ερμηνεία, συγγραφή του τελικού κειμένου, κριτική ανάγνωση και διόρθωση του τελικού κειμένου, βιβλιογραφική ανασκόπηση, κ.λπ). Η σύνταξη του περιοδικού διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τους συγγραφείς, προκειμένου να λάβει ορισμένες διευκρινίσεις επί των ιδιαίτερων θεμάτων που αφορούν στην εργασία.

Παράδειγμα:

Η ΑΜ συμμετείχε στη σύλληψη του σκοπού και στο σχεδιασμό της μελέτης, συνέβαλε στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καθώς και στη συγγραφή του κειμένου, ενώ είχε την εποπτεία της μελέτης (ο πρώτος ή ο τελευταίος συγγραφέας). Ο ΧΜ συμμετείχε στην ανάλυση των δεδομένων, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και στη συγγραφή του κειμένου.. κοκ.. Ολοι οι συγγραφείς αξιολόγησαν κριτικά και ενέκριναν την υποβολή του τελικού κειμένου.

Δοκίμιο, ανάτυπο, πρόσθετα ανάτυπα. Μετά τη δημοσίευση αποστέλλεται στο συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία, ηλεκτρονικό ανάτυπο του άρθρου σε μορφή αρχείου PDF. Ηλεκτρονικά ανάτυπα διανέμονται από αυτόν, στους υπόλοιπους συγγραφείς. Το περιοδικό δεν εκδίδει τυπογραφικά ανάτυπα των δημοσιευόμενων εργασιών.


Τρόπος υποβολής των εργασιών

Τα προς δημοσίευση κείμενα υποβάλλονται μορφή Word for Windows, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του περιοδικού από το πεδίο Υποβολή Εργασίας (https://www.ejmanager.com/my/ncr/). Οι συγγραφείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν εργασία χρειάζεται προγενέστερα να έχουν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή (δωρεάν) στην πλατφόρμα https://www.ejmanager.com/my/ncr/ προκειμένου να δημιουργήσουν λογαριασμό στο περιοδικό.

Τα κείμενα των εργασιών υποβάλλονται σε αρχεία τύπου word για windows. Σχήματα, πίνακες, γραφικά και φωτογραφίες υποβάλλονται σε χωριστό αρχείο .JPEG, .GIF, .TIFF, Microsoft PowerPoint ή Excel. Οι συγγραφείς πρέπει να διατηρούν πάντα αντίγραφο στο αρχείο τους. Σε περίπτωση που δεν λάβουν ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο μήνυμα επιτυχούς υποβολής της εργασίας τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία σύνταξης στο e-mail: info@nursingstudies.gr

Εφόσον, η εργασία γίνει δεκτή προς δημοσίευση και προκειμένου να δημοσιευτεί θα πρέπει να καταβληθούν 100€ ως κόστος δημοσίευσης ή 80€ εάν ο συγγραφέας ή ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων να είναι ήδη εγγεγραμμένος συνδρομητής του περιοδικού (ετήσιο κόστος €20) ή ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών για το τρέχον έτος (ετήσιο κόστος €20 και €10 κόστος άπαξ εγγραφής). Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο Λογαριασμό GR21 0171 0130 0060 1314 3478 676. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν το καταθετήριο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@nursingstudies.gr για την έκδοση της σχετικής απόδειξης.

Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.

Περιοδικότητα έκδοσης του περιοδικού και Διατήρηση του υλικού. Το επιστημονικό περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» εκδίδεται τρεις (3) φορές κάθε χρόνο (τετραμηνιαίο). Οι συγγραφείς ενημερώνονται ότι το υλικό που υποβάλλεται για δημοσίευση στο περιοδικό, διατηρείται για ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του. Εάν οι συγγραφείς επιθυμούν την επιστροφή του υλικού, το αίτημα πρέπει να διατυπώνεται κατά την υποβολή των άρθρων.

Περιορισμοί στον Αριθμό των Συγγραφέων

Oι συγγραφείς ερευνητικών μελετών δεν μπορεί να ειναι περισσοτεροι των εξι(6), παρά μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται για διεπιστημονικές, μεγάλης κλίμακας ή πολυκεντρικές μελέτες. Οι συγγραφείς συστηματικών ανασκοπήσεων (μεταναλύσεων, μετασυνθέσεων, μικτού τύπου, περιεκτικών ή οριοθετημένων ανασκοπήσεων και ορισμένων τύπων μη-συστηματικών ανασκοπήσεων (πχ αφηγηματικών ή κριτικών ανασκοπήσεων) δεν μπορεί να είναι περισσότεροι των τεσσάρων (4), ενώ οι συγγραφείς των περιγραφικών ανασκοπήσεων δεν μπορεί να είναι περισσότεροι των δύο (2).

Δομή και Μορφή Υποβαλλόμενων Άρθρων

Δακτυλογράφηση. Τα άρθρα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε διπλό διάστημα, με γράμματα μεγέθους 12΄΄ και με λευκό περιθώριο 2,5 cm σε όλες τις πλευρές κάθε σελίδας Α4. Οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες στην κάτω δεξιά γωνία (κείμενο και πίνακες) και τα σχήματα, γραφικά και φωτογραφίες να υποβάλλονται σε ξεχωριστά αρχεία, με συνεχή αρίθμηση.

Σελίδα ταυτότητας. Η πρώτη σελίδα κάθε άρθρου περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας (μέχρι 15 λέξεις) και τα ονοματεπώνυμα του/των συγγραφέων, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Κάθε ονοματεπώνυμο συνοδεύεται από τα τυπικά προσόντα, τον εργασιακό φορέα, καθώς και την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία. Η σελίδα ταυτότητας παραμένει και φυλάσσεται στη Γραμματεία του περιοδικού, μέχρι την ολοκλήρωση της ανώνυμης κρίσης κάθε εργασίας, λαμβάνοντας ένα κωδικό αριθμό που κοινοποιείται στον συγγραφέα ηλεκτρονικά, με e-mail. Με βάση αυτόν τον αριθμό μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητά πληροφορίες για την εργασία του, μετά την υποβολή της μέσω της πλατφόρμας υποβολής.

Σελίδα τίτλου. Αμέσως μετά τη σελίδα ταυτότητας ακολουθεί η σελίδα τίτλου, που περιλαμβάνει ένα περιγραφικό και ένα σύντομο τίτλο της εργασίας. Ο σύντομος τίτλος διατυπώνεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από πέντε (5) λέξεις ή 45 χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων). Σ’ αυτή τη σελίδα δεν αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που παραβιάζει την ανωνυμία τους, κατά τη διαδικασία της κρίσης.

Περιλήψεις και λέξεις-κλειδιά. Η σελίδα τίτλου ακολουθείται από δομημένες περιλήψεις (μέχρι 250 λέξεις) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες θα συνοψίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο της εργασίας. Η περίληψη πρωτογενών μελετών και συστηματικών ανασκοπήσεων περιλαμβάνει α) εισαγωγή, β) σκοπό, γ) μεθοδολογία, δ) αποτελέσματα και ε) συμπέρασμα/τα, ενώ δεν πρέπει να περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και συντομογραφίες. Στην περίπτωση των μη συστηματικών ανασκοπήσεων, δεν ακολουθείται η δομή που περιγράφεται παραπάνω, αλλά περιορίζεται σε ενιαίο κείμενο που περιλαμβάνει μια εισαγωγή στο θέμα, το σκοπό, το συνοπτικό περιεχόμενο και το συμπέρασμα. Κάθε περίληψη ακολουθείται από τρεις (3), μέχρι έξι (6), λέξεις-κλειδιά, οι οποίες υποδεικνύουν το περιεχόμενο και το σκοπό του άρθρου.

Κύριο μέρος άρθρου. Η έκταση του κυρίως μέρους του άρθρου πρέπει να είναι 2.000-5.000 λέξεις (εκτός των περιλήψεων, πινάκων και βιβλιογραφίας) για τις ανασκοπήσεις και τις ποσοτικές μελέτες και ως 7.000 λέξεις για τις μελέτες ποιοτικής μεθοδολογίας. Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η υποβολή μικρών άρθρων (μέχρι 2.500 λέξεις κυρίως κειμένου και μέχρι δεκαπέντε (15) βιβλιογραφικές παραπομπές). Η επιλογή αυτή προτείνεται για τη δημοσίευση μικρής έκτασης σημαντικών ερευνητικών δεδομένων, που δεν έχουν δυνατότητα επανάληψης ή γενίκευσης. Επιπλέον, οι εργασίες μικρής έκτασης έχουν αυξημένες πιθανότητες ταχύτερης δημοσίευσης.

Σχήματα, Πίνακες, Γραφικά, Φωτογραφίες. Οι πίνακες πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο ως Πίνακες, να αριθμούνται με τη σειρά παράθεσής τους, π.χ. ως Πίνακας 1, Πίνακας 2, κ.λπ. και να υποδεικνύεται στο κείμενο η θέση του καθε πίνακα ή σχήματος, πχ. Πινακας 1 εδώ, Σχήμα 1 εδώ κλπ Όλες οι εικόνες, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο ως Σχήματα και να αριθμούνται με τη σειρά παράθεσής τους, π.χ. Σχήμα 1, Σχήμα 2 κλπ. Πίνακες και σχήματα πρέπει επίσης να έχουν τίτλο και μπορούν να συνοδεύονται από επεξηγηματικό κείμενο (λεζάντα), που δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) λέξεις. Τα σχήματα κάθε μορφής θα παρέχονται ως μονόστηλα (πλάτος 86mm) ή ως δίστηλα όταν απαιτείται (πλάτος 177mm). Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής του μεγέθους των σχημάτων, για τεχνικούς λόγους. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υλικού (περιλαμβανομένων των σχημάτων, πινάκων κ.λπ.) που έχει ήδη δημοσιευθεί αλλού, πρέπει να εξασφαλίζεται, πριν την υποβολή ενός άρθρου, η άδεια των αρχικών συγγραφέων ή αυτών που κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα του αναπαραγόμενου υλικού. Οι συγγραφείς των δημοσιευμένων άρθρων έχουν την ευθύνη για οποιαδήποτε επίπτωση από παραβίαση του copyright τρίτων.

Περιεχόμενο Ποιοτικών Ερευνών και Ανασκοπήσεων

Το κύριο μέρος του άρθρου περιλαμβάνει ενδιάμεσους τίτλους (επικεφαλίδες) που να δομούν το κείμενο. Οι προτεινόμενοι ενδιάμεσοι τίτλοι, για τις ερευνητικές εργασίες, τις συστηματικές ανασκοπήσεις και τις μελέτες μικτής μεθοδολογίας, περιλαμβάνουν: α) Εισαγωγή, β) Σκοπό, Ερευνητικά ερωτήματα γ) Βιβλιογραφική ανασκόπηση, δ) Υποθέσεις (εάν υπάρχουν) ε) Μεθοδολογία: i. Ερευνητικός σχεδιασμός, ii. Δείγμα, iii. Εργαλεία μέτρησης, v. Μέθοδος συλλογής δεδομένων, vi. Ηθικά θέματα, vii Ανάλυση δεδομένων, στ) Αποτελέσματα/ευρήματα, ζ) Συζήτηση: η) Συμπεράσματα-Προτάσεις (μετά τα συμπεράσματα, περιορισμοί της μελέτης και ακολούθως προτάσεις κλινικής πρακτικής/ εκπαίδευσης και εκπόνησης μελλοντικών ερευνών πάνω στο θέμα) ii., iii. Ευχαριστίες, αναγνωρισιμότητα εργασίας (σε περίπτωση που έχει παρουσιαστεί ή/και βραβευτεί σε αναγνωρισμένο εθνικό ή διεθνές συνέδριο) και η) Βιβλιογραφία. Οι ενδιάμεσοι τίτλοι πρέπει να επιλέγονται και να προσαρμόζονται, καθώς εξελίσσεται η συγγραφή του άρθρου και πρέπει να διακρίνεται η ιεραρχική σειρά τους. Για παράδειγμα, οι κύριοι ενδιάμεσοι τίτλοι θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα και bold, οι δευτερεύοντες με πεζοκεφαλαία και bold, οι τριτεύοντες με πλάγια κλπ. Όσον αφορά στις μη συστηματικές ανασκοπήσεις, αυτές θα πρέπει να παρουσιάζουν την ακόλουθη δομή:

- Τίτλος: Στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (μέχρι 15 λέξεις)

- Περίληψη: Η περίληψη ακολουθεί ενιαία δομή και δεν ξεπερνά τις 250 λέξεις.

- Λέξεις-κλειδιά: Τρεις έως έξι λέξεις κλειδιά που αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο της ανασκόπησης, γραμμένες αλφαβητικά.

- Εισαγωγή: Η εισαγωγή θα πρέπει να είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε οι επαγγελματίες υγείας χωρίς εξειδίκευση σε αυτόν τον τομέα, να κατανοούν το υπό διερεύνηση θέμα. Η εισαγωγή ολοκληρώνεται με σύντομη αναφορά στο σκοπό του συγκεκριμένου άρθρου.

- Κύριο θέμα ανασκόπησης: Το κυρίως θέμα χωρίζεται σε υποενότητες (κεφάλαια και υποκεφάλαια) ανάλογα με τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση της πρόσφατης διεθνούς και εγχώριας βιβλιογραφίας.

- Συμπεράσματα: Δεν αποτελούν περίληψη ή επανάληψη των αποτελεσμάτων που αναγράφονται στο κυρίως θέμα. Αποσαφηνίζεται η συνεισφορά της περιγραφικής ανασκόπησης στην υπάρχουσα γνώση, προτείνονται θέματα για τροποποίηση πρακτικών, ή για μελλοντική έρευνα, τα οποία αναδείχθηκαν μέσα από το συγκεκριμένο άρθρο.

- Βιβλιογραφία

Επισήμανση: Στις περιγραφικές ανασκοπήσεις δεν περιλαμβάνεται κεφάλαιο μεθοδολογίας.

Η μορφοποίηση κεφαλαίων (με κεφαλαία γράμματα και έντονη γραφή, bold), υποκεφαλαίων (με πεζάοκεφαλαία γράμματα και έντονη γραφή, bold) και τμημάτων υποκεφαλαίου (με πεζοκεφαλαία γράμματα και πλάγια γραφή, italics), θα ακολουθεί χωρίς αριθμήσεις, στην αριστερή πλευρά της σελίδας, ενώ η στοίχιση του κειμένου παραμένει κεντρική. Σχετικά με τα δεδομένα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι αυτά είναι ιστορικά και χρειάζεται να αναφέρονται στον αόριστο χρόνο. Ωστόσο, ο χρόνος συλλογής των δεδομένων πρέπει να αναφέρεται, τόσο στην περίληψη, όσο και στο κυρίως κείμενο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των εμπειρικών (ερευνητικών) μελετών, αυτό μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια του 2017» ή «Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια 18 μηνών, στο χρονικό διάστημα 2017-2019». Σημειώνεται ότι στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» δεν δημοσιεύονται άρθρα που αναφέρονται σε δεδομένα παλαιότερα των πέντε (5) ετών, εκτός αν αιτιολογείται επαρκώς η τρέχουσα σχετικότητα και χρησιμότητά τους. Στις ποιοτικές μελέτες, τα άτομα πρέπει να αναφέρονται με αριθμούς ή ψευδώνυμα (σε εισαγωγικά) και να υπάρχει ισορροπία των αναφορών σε όλο το φάσμα των απαντήσεων. Στην περίπτωση των ανασκοπήσεων, πρέπει να αναφέρεται το έτος που έγινε η ανασκόπηση και το εύρος των ετών δημοσίευσης των μελετών που ανασκοπήθηκαν. Ανάλογες λεπτομέρειες πρέπει να αναφέρονται και στην περίπτωση ιστορικών μελετών. Οι στατιστικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται, πρέπει να ορίζονται και, όπου είναι απαραίτητο, να τεκμηριώνονται με βιβλιογραφικές παραπομπές. Οι συντομογραφίες και τα σύμβολα πρέπει να χρησιμοποιούνται σπάνια και μόνον όταν επαναλαμβάνονται μεγάλα σε έκταση ονόματα ή εκφράσεις. Τα πλήρη ονόματα ή εκφράσεις θα πρέπει να αναφέρονται ολόκληρα κατά την πρώτη χρήση, ακολουθούμενα από τη συντομογραφία σε παρένθεση. Σε κάθε περίπτωση, θα ακολουθούνται οι κανόνες που ισχύουν στις δημοσιεύσεις του Royal Society of Medicine Press.

Το Περιοδικό Νοσηλεία και Έρευνα δέχεται πρωτότυπες ποιοτικές μελέτες. Ο μέγιστος αριθμός συγγραφέων που μπορούν να μετέχουν στη συγγραφική ομάδα είναι έως έξι (6). Σε περίπτωση πολυκεντρικών μελετών ο αριθμός των συγγραφέων μπορεί να αυξηθεί, μετά από συννενόηση με το διευθυντή σύνταξης. Ο γενικός κανόνας για την έκταση του κειμένου μπορεί να είναι μέχρι 6,000 λέξεις, ωστόσο μπορούν να γίνουν δεκτές ποιοτικές μελέτες και μέχρι 8,000 λέξεις (εξαιρείται η βιβλιογραφία, η περίληψη και οι τυχόν πίνακες από τον αριθμό των λέξεων). Η μορφοποίηση του κειμένου, πρέπει να ακολουθεί τις γενικές οδηγίες υποβολής και να περιλαμβάνει τον τίτλο και την περίληψη (μέχρι 250 λέξεις) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, τις λέξεις-κλειδιά, την εισαγωγή, τη μεθοδολογία (Σχεδιασμός, Συμμετέχοντες, Συλλογή δεδομένων, Θέματα ηθικής, Ανάλυση Δεδομένων, Αξιολόγηση της μελέτης (κριτήρια αληθοφάνειας, πιστότητας, σταθερότητας, και εφαρμοσιμότητας), αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα, συνεισφορά της μελέτης και βιβλιογραφία.


Θέματα Ηθικής

Ανωνυμία υπό μελέτη πληθυσμού και πληροφορημένη συγκατάθεση. Οι συγγραφείς θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που περιλαμβάνονται στο Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation-GDPR) Στην εργασία δεν πρέπει να αναφέρονται ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων ατόμων, νοσοκομείων ή άλλων φορέων, για τη διατήρηση της ανωνυμίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αποδοχή εκ μέρους των αναφερομένων. Επίσης, οι ασθενείς έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικότητας, το οποίο δεν θα πρέπει να παραβιάζεται χωρίς τη συγκατάθεσή τους μετά από ενημέρωση. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που οι συγγραφείς κρίνουν ότι κάποια προσωπικά στοιχεία των ασθενών είναι απαραίτητα για επιστημονικούς σκοπούς (όπως τα αρχικά των ονομάτων των ασθενών ή φωτογραφίες τους ή στοιχεία του νοσοκομείου που νοσηλεύτηκαν), θα πρέπει να ζητούν την πληροφορημένη συγκατάθεση των ασθενών προκειμένου να τα δημοσιεύσουν. Αυτό, σημαίνει ότι οι συγγραφείς υποχρεώνονται να δείχνουν το τελικό κείμενο της εργασίας τους (με τα συνοδευτικά αρχεία: Εικόνων και Παραρτημάτων), το οποίο είναι προς υποβολή στο περιοδικό και να λαμβάνουν εγγράφως τη συγκατάθεση των ασθενών. Σε κάθε περίπτωση οι συγγραφείς θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού ανωνυμίας των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα η κάλυψη των ματιών σε μια φωτογραφία, δεν εξασφαλίζει πλήρως την ανωνυμία του εικονιζομένου. Οι αλλαγές σε κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων, είναι μια τεχνική που συστήνεται στους συγγραφείς, εφόσον βέβαια αυτές οι αλλαγές δεν παραποιούν-παρερμηνεύουν τα ερευνητικά αποτελέσματα. Αλλαγές τέτοιου είδους θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωστοποιούνται στον εκδότη του περιοδικού, καθώς και να παρέχεται διαβεβαίωση ότι αυτές οι αλλαγές δεν επιφέρουν καμία «αλλοίωση» επιστημονικής φύσεως. Η λήψη της έγγραφης πληροφορημένης συγκατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται στην ενότητα της μεθοδολογίας, στο τελικό κείμενο της προς υποβολή εργασίας. Τέλος, ο/οι συγγραφέας/φείς θα πρέπει να αναγράφουν στο άρθρο τους, τον αριθμό έγκρισης του/των φορέα(ων) και/ή της Επιτροπής Ηθικής για την εκπόνηση της μελέτης.

Τήρηση του Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Δικαιωμάτων των Ζώων. Σε περίπτωση που οι συγγραφείς δημοσιεύουν αποτελέσματα πειραματικών μελετών, σε ανθρώπους ή ζώα, θα πρέπει να δηλώσουν στην ενότητα της μεθοδολογίας, αν αυτά έγιναν βάσει των Ηθικών Αρχών για την Ιατρική Έρευνα σε Ανθρώπους που αναφέρονται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι ή στην Οδηγία 2010/63/EU εάν πρόκειται για ζώα, όπως αυτή αναθεωρήθηκε το 2013. Αν τυχόν υπάρχουν κάποιες παρεκκλίσεις στη μεθοδολογία υλοποίησης των πειραμάτων, σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι, θα πρέπει οι συγγραφείς οπωσδήποτε να αιτιολογούν αυτές τις παρεκκλίσεις. Ιδιαίτερα, όσον αφορά στην εκπόνηση κλινικών μελετών (παρεμβατικών και μη), θα πρέπει οι συγγραφείς να δηλώνουν, στην ενότητα της μεθοδολογίας αν αυτές διεξήχθησαν μετά από έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥΓ 3/89292, ΦΕΚ Β1973/31-12-2003 (εναρμονισμένη με την οδηγία 2001/20/EC).

Αντικρουόμενα συμφέροντα. Η εμπιστοσύνη του κοινού στη διαδικασία κρίσης των υποβαλλόμενων άρθρων εξαρτάται εν μέρει και από τον τρόπο διαχείρισης τυχόν αντικρουόμενων συμφερόντων κατά τη συγγραφή, την αξιολόγηση και τη λήψη της τελικής απόφασης εκ μέρους της διεύθυνσης σύνταξης για τη δημοσίευσή τους ή όχι. Αντικρουόμενα συμφέροντα υφίστανται όταν κάποιος συγγραφέας (ή το Ίδρυμα από το οποίο προέρχεται ο συγγραφέας), κάποιος κριτής ή ο Διευθυντής Σύνταξης έχουν οικονομικές ή διαπροσωπικές σχέσεις που με αρνητικό τρόπο επηρεάζουν τις ενέργειές τους αναφορικά με το άρθρο που έχει υποβληθεί προς κρίση στο περιοδικό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις κοινές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα άρθρα τα οποία υποβάλλονται σε βιοϊατρικά περιοδικά (όπως αυτές έχουν εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 2006 από τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Περιοδικών), αντικρουόμενα συμφέροντα υφίστανται όταν υπάρχουν οικονομικές σχέσεις (π.χ. σχέσεις εργοδότη – εργαζομένου, ιδιοκτησίας περιουσίας, οικονομικών τιμητικών επάθλων, και αμειβόμενων εμπειρογνωμοσυνών), οι οποίες είναι οι πιο εύκολα αναγνωρίσιμες και αυτές που πιο συχνά υπονομεύουν την αξιοπιστία του περιοδικού, των εκδοτών, των συγγραφέων και της επιστήμης γενικότερα. Ωστόσο, αντικρουόμενα συμφέροντα μπορεί να προκύψουν και για άλλους λόγους, όπως οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις, ο ακαδημαϊκός ανταγωνισμός κ.ά. Οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώσουν στο τέλος του κειμένου της εργασίας τους και πριν από τον κατάλογο της βιβλιογραφίας αν θεωρούν ότι η κρίση-αξιολόγηση της εργασίας τους δύναται να επηρεαστεί ή όχι από την ύπαρξη τυχόν αντικρουόμενων συμφερόντων όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

Πηγές χρηματοδότησης

Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν τα λεπτομερή στοιχεία (επωνυμία φορέα, στοιχεία επικοινωνίας, χορηγούμενο ποσό) όλων των χρηματοδοτικών πηγών από τις οποίες ενισχύθηκε η εκπόνηση της εργασίας τους. Παραδείγματα τέτοιων πηγών είναι: χρηματοδοτήσεις από εταιρείες ιατρικού ενδιαφέροντος ή μη, υποτροφίες, επιχορηγήσεις προερχόμενες από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους, ενισχύσεις από επιστημονικούς φορείς (π.χ. επιστημονικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται αν η εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος εθνικού ή διακρατικού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πόρους εθνικούς ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του προγράμματος (φορέας ανάθεσης, χρονική διάρκεια, ποσό χρηματοδότησης κ.λπ.). Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται σε ξεχωριστή ενότητα μετά την ενότητα όπου γίνονται οι δηλώσεις περί αντικρουόμενων συμφερόντων.

Ευχαριστίες

Μετά την ενότητα των χρηματοδοτικών πηγών ακολουθεί η προαιρετική ενότητα των ευχαριστιών, στην οποία αναφέρονται τα ονόματα και οι ιδιότητες ατόμων που συνέβαλαν (π.χ. μέσω της παροχής πρωτογενών στοιχείων, ή μέσω της κριτικής ανάγνωσης του προς δημοσίευση κειμένου ή μέσω της γνωμοδότησής τους) στην εκπόνηση της εργασίας (πέραν από τους συγγραφείς). Στην ενότητα αυτή, θα πρέπει να αναφέρονται και τυχόν χορηγοί-δωρητές υλικών και μέσων που ήταν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης, οι συγγραφείς στο σημείο αυτό μπορούν να αναφέρουν εάν η εργασία έχει βραβευτεί ή παρουσιαστεί ήδη σε κάποιο συνέδριο.

Βιβλιογραφικές παραπομπές

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές μέσα στο κείμενο πρέπει να αναφέρουν τα επώνυμα των συγγραφέων, ακολουθούμενα από τη χρονολογία, με χρονολογική σειρά, π.χ. (Lewis 1975, Barnett 1992, Chalmers 1994). Όταν υπάρχουν περισσότεροι από δύο συγγραφείς, αναφέρεται το όνομα του πρώτου συγγραφέα και ακολουθείται από et al., π.χ. (Barder et al. 1994), αλλά όλοι οι συγγραφείς πρέπει να αναφέρονται στον κατάλογο της βιβλιογραφίας. Όταν στο κείμενο υπάρχουν εισαγωγικά, πρέπει πάντα να αναφέρεται και η σελίδα, π.χ. (Chalmers 1994, p.7). Όλες οι αναφορές πρέπει να γίνονται από τις πρωτογενείς πηγές.

Ο κατάλογος της βιβλιογραφίας ακολουθεί το σύστημα Harvard, π.χ. γράφεται με αλφαβητική σειρά, με βάση το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα. Ο κατάλογος της βιβλιογραφίας πρέπει να περιλαμβάνει τα επώνυμα των συγγραφέων και τα αρχικά, τη χρονολογία της δημοσίευσης, τον τίτλο του άρθρου, το πλήρες όνομα του περιοδικού, τον αριθμό του τόμου (και τον αριθμό του τεύχους, εάν οι σελίδες του τόμου δεν είναι συνεχόμενες) και την πρώτη και τελευταία σελίδα του άρθρου. Όταν η παραπομπή αφορά βιβλίο, αναφέρεται ο συγγραφέας, η χρονολογία, ο τίτλος, ακολουθείται από τον εκδότη και την πόλη. Όταν η παραπομπή αφορά κεφάλαιο σε βιβλίο, πρέπει να δίνονται λεπτομέρειες για το συγγραφέα(είς) του βιβλίου, τη χρονολογία, τον τόπο δημοσίευσης και τον εκδοτικό οίκο. Οι παραπομπές που αναφέρεται ότι είναι «υπό δημοσίευση» («in press»), γίνονται αποδεκτές μόνον εάν συνοδεύονται από επιστολή αποδοχής του αντίστοιχου περιοδικού.

Παραδείγματα:

Williams N. (2001). Patient resuscitation following major thermal trauma. Nursing in Critical Care: 6: 115-121

Muller D, Harns P, Watley L. (1986). Nursing Children: Psychology Research and Practice. London: Harper Row.

Lewis T, Hell J. (1992). Rhabdomyolysis and Myoglobinuria. in: Hall J, Schmidt G, Wood L. (eds), Principles of Critical Care, . New York: Mcgraw Hill.

Οι ιστοσελίδες (websites) αναφέρονται ως ακολούθως:

National Institute for Clinical Excellence (2000) Final appraisal determination: Drugs for early thrombolysis in the treatment of acute myocardial infarction, NICE, www.nice.org.uk/article.asp?a =36672. Πρόσβαση στις 7 Οκτωβρίου 2006.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες κρίνονται (ως ανώνυμες) από δύο (2) ανεξάρτητους κριτές και, εφόσον περιλαμβάνουν σύνθετες στατιστικές δοκιμασίες, από στατιστικολόγο. Οι κριτές αποφαίνονται αν ένα άρθρο είναι

α) δημοσιεύσιμο ως έχει,
β) δημοσιεύσιμο ύστερα από διορθώσεις ή
γ) μη δημοσιεύσιμο.

Σε περίπτωση διαφωνίας των κριτών αποφαίνεται οριστικά η Διεύθυνση Σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και των δύο Κριτών. Αν οι κριτές υποδείξουν διορθώσεις, η εργασία επιστρέφεται από τη Γραμματεία του περιοδικού στον/στους συγγραφείς για επαναδιατύπωση και επανυποβολή το αργότερο εντός 6 εβδομάδων από την ημερομηνία αποστολής των σχολίων του κριτή (η διάρκεια διόρθωσης των εργασιών από τους κριτές ανέρχεται συνήθως σε 6-8 εβδομάδες και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και τις 10 εβδομάδες). Κατά την επανυποβολή ο/οι συγγραφείς θα πρέπει μέσω επιστολής προς το διευθυντή σύνταξης να δηλώσει/ουν τις διορθώσεις που έχουν κάνει σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών. Η διορθωμένη εργασία, εάν κριθεί αναγκαίο, ξαναστέλνεται στους κριτές οι οποίοι επιβεβαιώνουν ή όχι τη διόρθωση του κειμένου σύμφωνα με τις συστάσεις τους, οπότε η διεύθυνση σύνταξης λαμβάνει την τελική της απόφαση για τη δημοσίευση του άρθρου. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Σύνταξης του Περιοδικού διατηρεί το δκαίωμα να ζητήσει τη βάση δεδομενων των πρωτογενών μελετών και οι συγγραφείς υποχρεούνται να την καταθέσουν.

Πνευματικά Δικαιώματα

Σε κάθε άρθρο που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα», ζητείται από τους συγγραφείς να παρέχουν τα δικαιώματα στην Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών. Μαζί με το προσχέδιο τροποποιήσεων, οι συγγραφείς λαμβάνουν ένα έντυπο εξουσιοδότησης για αποκλειστική δημοσίευση που πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να επιστραφεί ταχυδρομικώς στο περιοδικό, μαζί με το τροποποιημένο χειρόγραφο. Όταν ένα έγγραφο προέρχεται από εκτεταμένη ερευνητική μελέτη και οι ίδιοι ή άλλοι συγγραφείς έχουν ετοιμάσει πρόσθετες εργασίες, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί ή υποβληθεί για δημοσίευση σε αυτό ή σε άλλα περιοδικά, ο αντίστοιχος συγγραφέας πρέπει να ειδοποιήσει τον Διαχειριστή Σύνταξης, ώστε να διασφαλίσει ότι τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων δεν παραβιάζονται. Οποιοσδήποτε αντίκτυπος από παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων βαρύνει αποκλειστικά τους συγγραφείς δημοσιευμένων άρθρων και το περιοδικό θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Πολιτική Διαφημίσεων

Το Περιοδικό "Νοσηλεία και Έρευνα" δέχεται να δημοσιεύει διαφημιστικές καταχωρήσεις από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας. Τονίζεται ότι οι τελικές αποφάσεις της Συντακτικής Ομάδας σχετικά με την αποδοχή και τη δημοσίευση ερευνητικών κειμένων βασίζονται αποκλειστικά σε επιστημονικά κριτήρια και δεν επηρεάζονται από καμμία χρηματική συναλλαγή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Τελική επισήμανση

Παρακαλούνται οι συνδρομητές που προετοιμάζουν εργασίες προς δημοσίευση στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα», να τηρούν σχολαστικά τις παραπάνω Οδηγίες προς τους Συγγραφείς, προς αποφυγή καθυστερήσεων στη δημοσίευση των εργασιών τους και στην κυκλοφορία των τευχών.